Książki

Nr #4408 Publiczna · 10-10-2021 23:31 · Bielsko-Biała (śląskie)

Kontakt ze sprzedawcą

Andrzej

Wyślij wiadomość
Udostępnij na Facebooku

Porady bezpieczeństwa - Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne, zachęcamy do zachowania czujności.

Opis oferty

Publikacje wycofane z oferty przez Wydawnictwo UŁ, książki nowe

Argumentacja, myślenie, działanie

70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni Łodzi (1945-2015)

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie

Analiza pretranslatorska tekstu

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Badania nad turystyką. Jeden cel różne podejścia

Badania operacyjne. Przykłady zastosowań

Biografia i wojna. Metoda biograficzna wbadaniu procesów społecznych

Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B

Ciągłość i zmiana w świecie islamu

Corporate governance w sektorze bankowym Lekcje z upadku banku Lehman Brothers

Deliberacja. Idea- metodologia- praktyka

Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych

Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa

Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego

Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim

Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych

Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości

Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007

Gospodarka oparta na wiedzy -innowacyjność i rynek

Historia i pamięć. Studia i szkice historiograficzne

Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przełączających układów

Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji B. Leśmiana J.Czechowicza K.K. Baczyńskiego T. Nowaka

Józef Hłasko. Wspomnienia

Jurysprudencja 1. Problem zarachowaniaw normatywizmie Hansa Kelsena

Jurysprudencja 2. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1

Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2

Jurysprudencja 4. Legitymizacja prawa Unii Europejskiej. Legitymizacja demokratyczna czy cywilizacyj…

Jurysprudencja 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa

Jurysprudencja 7. Spór o poprawną interpretację Konstytucji Stanów Zjednoczonych

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce

Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego

Koszty transakcyjne w energetyce wodnej

Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej

Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego

Logistyka społeczna. Teoria i zastosowan

Luminarze nauki polskiej w UŁ. Pro memoria

Luminarze nauki polskiej w UŁ.Antologia tekstów

Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku

Macierzyństwo. Współczesna literatura kultura etyka

Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne

Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce

Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej

Mistrzostwo duchowe

Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze polskiej okresu rozbiorów

Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa

Nowe mity. Twórczość Jáchyma Topola

Obligacje zamienne w finansowaniu przedsiębiorstwa

Obrazki z romantyzmu. Szkice o ludziach tekstach i podróżach

Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI w.

Pasjonaci kreatorzy twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści sportowcy animatorzy mediów

Pierwotne formy kontraktualizmu. Polityczny wymiar przymierza biblijnego

Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego

Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje

Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytani w latach 1945-1955

Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach

Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach

Potencjał innowacyjny firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przykład woj. łódzkiego

Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku

Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji

Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju

Przestrzenna organizacja systemów. Podejście metodologiczne urbanistycznych

Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych

Reformy józefińskie w świetle relacjiprasy polskiej okresu stanisławowskiego

Reguły polityki pieniężnej

Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich

Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny

Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek

Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności

Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa spółek giełdowych

Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń - bliskość - instytucje…

Rynki pracy w okresie globalnego kryzysuw krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Ryszard Kilvington. Nieskończoność i geometria

Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach

Sandwich generation? Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców

Sprawozdawczość finansowa i niefinansowaprzedsiębiorstwa

Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem

Struktury posesywne i partytywne w języku polskim i słoweńskim

Studia bibliotekoznawcze w Polsce. Historia i ewolucja w latach 1945-2015

Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy

Święta wojna w Al-Andalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych

Tadeusz Czapczyński (1884-1958). Pedagog - literaturoznawca - literat

Teksty transatlantyckie. Eseje o literaturze amerykańskiej i francuskiej

Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej

Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie

Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance

Tradycje oporu w Andach

Tradycje oporu w Andach

Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa

Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach

Wielowartościowość w logikachmodalnych i w limgwistyce formalnej

Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach

Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim Dzienniku Związkowym

Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych

Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski

Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej

Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm

Współczesne przedsiębiorstwo a wyzwania gospodarki światowej

Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Działania ankieterskie

Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatniekorzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych

Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe

Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy

Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje

Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna OFE

Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym