Jak to działa?

1. Wysyłasz formularz

2. Otrzymujesz wyceny

3. Wybierasz ofertę

4. Sprzedajesz najszybciej!

Dlaczego warto?

Kilka powodów dlaczego warto dodać swój skup na portalu Skupisko.pl:

  • Darmowy wpis w katalogu
  • Darmowy dostęp do atrakcyjnych ofert do wyceny
  • Atrakcyjne możliwości promowania swojego skupu

Regulamin

§1 DEFINICJE

SERWIS

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem: http://skupisko.pl/.

ADMINISTRATOR SERWISU

Podmiotem zarządzającym i prowadzącym SERWIS, jest PRD Investments Piotr Tarach, z siedzibą w Warszawie (03-332), przy ulicy Chodecka 8/18, NIP: 5242610609, REGON: 142019280.

REJESTRACJA

Procedura zakładania KONTA w SERWISIE.

REGULAMIN

Niniejszy regulamin.

SPRZEDAJĄCY
Osoba odwiedzająca SERWIS, która korzysta z niego w zakresie zgłaszania chęci sprzedaży oraz otrzymywania wycen towarów lub produktów.

UŻYTKOWNIK
Osoba odwiedzająca SERWIS.

SKUP
Podmiot świadczący usługi z zakresu odkupu towarów po złożeniu ofert wyceny.

KONTO
Prowadzone przez SKUP pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU.

OFERTA
Zamieszczona za pomocą jednego ze specjalnie przygotowanych formularzy informacja w SERWISIE wyrażająca chęć sprzedaży oraz otrzymania wycen przedmiotu.

PRZEDMIOT OFERTY
Towary lub produkty, których UŻYTKOWNIK wyraża chęć sprzedaży poprzez zamieszczenie OFERTY w SERWISIE.

WYCENA
Jest to odpowiedź SKUPU na daną OFERTĘ z określoną ceną oraz warunkami odkupu PRZEDMIOTU OFERTY.

§2 REJESTRACJA

1. REJESTRACJA możliwa jest jedynie dla SKUPÓW.

2. REJESTRACJA w SERWISIE jest możliwa po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia.

3. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w SERWISIE były stale aktualne. Aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu na KONTO.

4. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych ADMINISTRATOR SERWISU zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia KONTA SKUPU.

5. W momencie REJESTRACJI SKUP wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADMINISTRATORA SERWISU na warunkach określonych w "Polityce Ochrony Prywatności". Wszelkie dane osobowe umieszczone przez SKUP podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

6. Żądanie usunięcia co najmniej jednej z informacji stanowiących dane osobowe, niezbędnych do założenia KONTA jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług SERWISU i powoduje usunięcie KONTA.

7. Zabrania się korzystania z KONT innych SKUPÓW, a także udostępniani KONTA innym SKUPOM. Pojedynczy SKUP może mieć tylko jedno KONTO w SERWISIE. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody ADMINISTRATORA SERWISU i na warunkach przez niego podanych, SKUP może zarejestrować kolejne Konto(a).

8. ADMINISTRATOR SERWISU zastrzega sobie prawo do odmowy REJESTRACJI SKUPU, bez podania przyczyny.

9. ADMINISTRATOR SERWISU może zablokować lub usunąć KONTO SKUPU w przypadku, gdy działanie SKUPU jest sprzeczne z REGULAMINEM lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3 ZASADY OGÓLNE

1. ADMINISTRATOR SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za to, czy SKUP posiada wymagane środki oraz możliwości do wywiązania się ze złożonej oferty wyceny.

2. Treść OFERT oraz informacje o SKUPACH są opracowywana i umieszczana w SERWISIE przez UŻYTKOWNIKÓW. ADMINISTRATOR SERWISU nie odpowiada za ich treść.

3. ADMINISTRATOR SERWISU zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia OFERT lub WYCEN jeżeli są one sprzeczne z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. ADMINISTRATOR SERWISU nie jest stroną w stosunkach między SPRZEDAJĄCYM a SKUPEM. Dla celów komunikowania się UŻYTKOWNIKÓW SERWIS, ADMINISTRATOR SERWISU udostępnia jedynie swoje środki techniczne (oprogramowanie i serwery).

5. ADMINISTRATOR SERWISU - poza wyjątkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodności z REGULAMINEM - nie ingeruje w przebieg transakcji między SPRZEDAJĄCYM a SKUPEM. W szczególności nie ma wpływu na to, kto zostanie wybrany przez SPRZEDAJĄCEGO, oraz czy SPRZEDAJĄCY postanowi zamknąć OFERTĘ bez wyboru jakiejkolwiek WYCENY.

6. ADMINISTRATOR SERWISU nie ma wpływu na sposób, formę ani treść zawieranych pomiędzy SPRZEDAJĄCYM, a SKUPEM umów.

7. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników języka HTML lub jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z SERWISU, w szczególności zabronione jest:

• wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych Przetargów lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą,

• automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony ze Zleceniem,

• odczytywanie lub generowanie plików typu "cookie",

• automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną OFERTĄ,

• wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron SERWISU,

• zakłócanie i manipulowanie procesem składania OFERT,

• używanie metod "śledzenia" lub "podsłuchiwania" innych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

§4 OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

1.PRZEDMIOT OFERTY oraz OFERTA muszą być opisane w sposób możliwie najdokładniejszy. W szczególności OFERTA powinna umożliwiać określenie przez SKUPY, przybliżonej ceny, którą będą mogli zaproponować przy odkupie danego PRZEDMIOTU OFERTY.

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest umieszczać OFERTĘ używając formularza najbardziej adekwatnego do PRZEDMIOTU OFERTY. ADMINISTRATOR SERWISU zastrzega sobie prawo do ostatecznej klasyfikacji OFERT i przydzielanie ich do właściwej kategorii.

3. Treść OFERTY powinna dotyczyć wyłącznie sprzedaży PRZEDMIOTU OFERTY oraz warunków z nią związanych. Treść OFERTY w szczególności nie może służyć jako reklama, promocja serwisów lub firm.

4. SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność wobec SKUPU za treść OFERTY, a w szczególności za wszelkie błędy w treści OFERTY lub PRZEDMIOTU OFERTY, które mogły spowodować koszty po stronie SKUPU na skutek umyślnego wprowadzania w błąd SKUPU.

5. SPRZEDAJĄCY może określić dodatkowe warunki OFERTY. W takiej sytuacji SPRZEDAJĄCY powinien wyraźnie zaznaczyć to w treści OFERTY. Dodatkowe warunki nie mogą być sprzeczne z REGULAMINEM, dobrymi obyczajami ani naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Niedozwolone jest umieszczanie w tytule lub treści OFERTY jakichkolwiek propozycji zawarcia umowy poza SERWISEM.

7. SPRZEDAJĄCY ma prawo zamieścić OFERTY z możliwością jej zamknięcia bez wyboru jakiejkolwiek WYCENY.

§5 OBOWIĄZKI SKUPU

1. Do obowiązków SKUPU należy troska o to, aby składane za pośrednictwem jego konta WYCENY nie były lekkomyślne czy też złożone omyłkowo - bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji złożenia WYCENY.

2. SKUP powinien być przygotowany na wywiązaniem się ze złożonej WYCENY zgodnie z jej treścią.

3. WYCENA OFERTY zgłoszona z danego KONTA jest wiążąca dla SKUPU zarejestrowanej pod tym KONTEM.

4. Treść WYCENY nie może służyć do porozumiewania się z innymi UŻYTKOWNIKAMI. WYCENY zawierające takie nadużycie mogą być usuwane bez ostrzeżenia przez Administratora Serwisu.

§6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. ADMINISTRATOR SERWISU dokłada wszelkich starań, aby SERWIS działał poprawnie i bez usterek. ADMINISTRATOR SERWISU jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku ewentualnego niezawinionego nieprawidłowego działania SERWISU. ADMINISTRATOR SERWISU nie udziela gwarancji dotyczącej jego poprawnego działania.

2. W szczególności ADMINISTRATOR SERWISU nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron SERWISU w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.

§7 ZGODNOŚĆ Z PRAWEM USŁUG, NA KTÓRE ZAPOTRZEBOWANIE ZGŁASZA ZLECENIODAWCA

1. ADMINISTRATOR SERWISU zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że PRZEDMIOT OFERTY pochodzi z czynu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że UŻYTKOWNIK dopuszcza się przestępstwa.

2. SERWIS oferuje UŻYTKOWNIKOM możliwość zgłaszania podejrzanych OFERT lub WYCEN. Użytkownicy mogą w łatwy sposób, przy wykorzystaniu usługi dostępnej na stronie SERWISU, informować ADMINISTRATORA SERWISU o wszelkich OFERTACH lub WYCENACH, które noszą znamiona naruszania REGULAMINU, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz o UŻYTKOWNIKACH naruszających dobre obyczaje albo inne zasady SERWISU. UŻYTKOWNICY SERWISU mogą także zgłaszać nadużycia klikając na ikonkę obok naruszającego REGULAMIN OFERTY lub WYCENY (funkcjonalność w trakcie realizacji).

3. W razie uzyskania uzasadnionego zgłoszenia o łamaniu REGULAMINU bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich ADMINISTRATOR SERWISU może zablokować lub usunąć OFERTĘ, WYCENĘ lub KONTO SKUPU.

4. W wypadkach opisanych w niniejszym artykule ADMINISTRATOR SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia KONT lub OFERTY bądź WYCEN.

§8 OPŁATY

1. Opłaty oraz prowizje, o których mowa w niniejszym paragrafie, aktualnie nie są naliczane.

2. Dostęp do OFERT oraz możliwości wysyłania WYCEN, które złożono w okresie promocyjnym, a które zostały następnie wybrane przez SPRZEDAJĄCEGO już po zakończeniu okresu promocyjnego będą dostępne bezpłatnie.

3. O zakończeniu promocji i wprowadzeniu opłat prowizyjnych a także ich wysokości, ADMINISTRATOR SERWISU powiadomi SKUPY w sposób niebudzący wątpliwości i z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Zamieszczanie OFERT w SERWISIE jest nieodpłatne.

5. Dostęp do OFERTY zgłaszanych przez SPRZEDAJĄCYCH oraz możliwość ich WYCEN jest płatna. Cennik uzależniony jest od kategorii oraz okresu dostępu.

6. Za wszystkie opłaty związane z korzystaniem z serwisu ADMINISTRATOR serwisu wystawi należne faktury VAT na dane z KONTA SKUPU zarejestrowanego w SERWISIE.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw, które nie są wprost opisane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z działalności SERWISU pomiędzy ADMINISRATOREM SERWISU a UŻYTKOWIKAMI lub osobami trzecimi, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ADMINISTRATORA SERWISU.